کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ١٤٥    ٨٧فنر خاور  ٣,٨٨٦    ١,١٩٨بیمه کارآفرین  ١,٠٦٩    ٢٣٠کاشی صدف  ١,٤٢٢    ١٣٢مرآت پولاد  ١,١٧٢    ١٠٨شیشه قزوین  ١,٢٠٧    ١١١صنعتی دریایی ایران  ٩,٨٣٢    ٩٠١گسترش صنایع پیام  ٢,٣٥٠    ٢١٥کارخانجات مخابراتی ایران  ٧٦٨    ٧٠صنعتی آبگینه  ٧٥٨    ٦٩
ساختمانی نام آوران  ٨١٢    -٩٠امور رفاهي كارگزاران پارس  ١,٥١٩    -١٦٨پتروشیمی فسا  ١,٣٠٥    -١٤٤توسعه آرين  ٨٥٨    -٩٤س.توسعه و عمران استان اردبيل  ٦٤٦    -٦٥داروئي داروپخش(تقدم)  ١,٦٦٦    -١٥١مس تکنار  ٤,٥٨٢    -٤٠٠صنعتي‌سديد  ٣,٣١٧    -٢٨٧صنایع بسته بندی ایران  ٨٢٤    -٦٨ساختمان اصفهان  ٨٣٦    -٦٨
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٧٥٥.٦       تغييرات :  ١٥٨.٧


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com