پتروشیمی کازرون(تقدم)  ٩٠    ٧٠س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ٤,٤١١    ٥٩٨ساختمان نوین  ١,٧٨٣    ١٦٦امور رفاهي كارگزاران پارس  ٣,٩٦٧    ٣٦٦خاک نسوز آباده  ٣,٩٦٠    ٣٦٠اختيارخ فولاد-1300-24/08/1396  ٢٢٠    ٢٠فروشگاه رفاه  ١٠,٦٣٨    ٩٦٧سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٩٨٥    ٤٥٣معيار صنعت پارس  ١,٥٧٤    ١٤٣تولیدی پلاستیک شاهین  ١,٤٦٤    ١٣٣
آذریت  ٦,١٨٩    -٦٨٧سيمان اروميه(تقدم)  ١,٤١٦    -١٥٧احیا صنایع خراسان  ٣,٣١٤    -٣٦٦شهد ايران(تقدم)  ١,١٢٤    -١٢٢بیمه کارآفرین  ١,٢٧٦    -١٣٨صنعت و معدن(تقدم)  ٨١    پتروشیمی تخت جمشید  ٢,٥٠٥    -٢٣٢فولاد افزا سپاهان  ٥,٥٨٢    -٤٥٤احیاء سپاهان  ٥,٥٢٥    -٤٣٨كف  ١,٨٧٠    -١٤٢
 • گزارش روزانه
 • تحليل تکنيکال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش مجامع
 • گزارش اقتصادي
 • گزارش صنعت
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٧٠٤.٥       تغييرات :  ٣٩


© 2012 Tamin Sarmayeh Novin Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com